JAAROVERZICHT 2020

Het jaar in cijfers
Doesburg

 

ONTWIKKELINGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN

Resultaten invoering grondstoffenplan

In 2019 zijn met het nieuwe grondstoffenplan een flink aantal wijzigingen doorgevoerd én kwamen er faciliteiten bij. In 2020 zagen we dat inwoners het afval opnieuw goed scheidden en de ondergrondse containers goed wisten te vinden. 
Inwoners van de gemeente Rheden maken sinds juli 2020 ook gebruik van het Recycleplein in Doesburg. Ook deze inwoners weten de weg op en naar het plein goed te vinden, de verruimde openingstijden zorgen voor een spreiding van bezoekers.

Ondanks deze spreiding werden we ook in Doesburg tijdens de coronaperiode soms geconfronteerd met wachtrijen. Als bedankje voor het geduld werd eind mei samen met de wethouder compost uitgedeeld aan bezoekers. Bekijk hier het verslag.

Vervuiling en bijplaatsingen: voorbeeldaanpak trekt aandacht

Zorg besteden aan de omgeving en uitstraling van ondergrondse containers kan helpen tegen vervuiling en bijplaatsingen. De containerplek aan het burgemeester Keiserplein kreeg daarom een opvallende metamorfose. Kunstenaar Rosalie de Graaf maakte met schilderingen van koi karpers het milieuparkje tot een prachtige plek. Het ontwerp was gekozen door inwoners van de wijk de Ooi. De actie trok veel bekijks en landelijke persaandacht. Lees meer.

Tevredenheid

In 2020 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid onder inwoners over de inzameling. Circulus-Berkel wordt door de inwoners van de gemeente Doesburg beoordeeld met het rapportcijfer 7,4. Dit betekent een stijging van de waardering ten opzichte van 2017, toen gemiddeld een 7,2 werd gegeven. Van alle aspecten van de dienstverlening zijn inwoners het meest tevreden over het Recycleplein. Van de aanbiedmogelijkheden zijn de inwoners van Doesburg het meest tevreden over de mogelijkheid om hun papier en pmd kwijt te kunnen. Minder tevreden is men over de mogelijkheid om restafval aan te bieden. Als verbeterpunt wordt met name bijplaatsingen en rommel rondom ondergrondse containers genoemd. Het grootste deel van de inwoners van Doesburg heeft telefonisch contact met het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel. Zij zijn met name tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers. De inwoners van de gemeente Doesburg geven aan bij voorkeur informatie van Circulus-Berkel te ontvangen via de website, per post en het huis-aan-huisblad.

ONTWIKKELINGEN BUITENRUIMTE

Werkzaamheden in het groenonderhoud worden - onder de begeleiding van vakcollega’s - uitgevoerd door inwoners met een afstand tot werk en medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkzaamheden worden op beeldkwaliteit uitgevoerd. De teams worden meer en meer getraind om - naast het reguliere werk - zelfstandig alert te blijven op de kwaliteit van het beeld. Ondanks enkele bezuinigingen en gebrekkige instroom waren de teams goed in staat de afgesproken beeldkwaliteit te halen. De teams zijn bijgestaan door reguliere groenmedewerkers. 

Schapenbegrazing

Ook in 2020 is schapenbegrazing ingezet als ‘alternatieve maaimethode’. Daarbij lag de nadruk gelegd op het ecologisch effect; er werd intensief begraasd op minder percelen (drukbegrazing). De effecten werden in het najaar opnieuw zichtbaar; een bloemrijke vegetatie met effect op insecten en bodemleven.

Bladcampagne en snoeiplan

Inwoners brengen het groenafval kosteloos naar het Recycleplein. Daarom is er strikter gecontroleerd op (grof tuin) afval in de korven. Na waarschuwingen zijn meerdere bladkorven verwijderd. In samenwerking met de gemeente is een driejarig snoeiplan voor de wijken opgesteld. Daarbij zijn beplantingsvakken en bosplantsoen in kaart gebracht. Om kaalslag te voorkomen wordt ieder seizoen per wijk een derde deel gesnoeid en verjongd. Aan de hand van tekeningen op kleur kunnen de teams zelfstandig in de wijk aan de slag. In 2020 is het tweede jaar van het plan afgerond.

Onkruidbeheersing en vegen

Onkruidbeheersing bleef de hele (na)zomer een belangrijke taak, ondanks de droogte. Onkruid profiteerde lang van het vocht onder stenen en tegels. Bij droogte zijn we alert bij onkruidbranden; onze mensen nemen grote afstanden tot hagen en tuinen in acht en zetten handborstelmachines en -schoffels in. Voor het vegen zetten we afgelopen jaar eigen materieel en personeel in.

ONTWIKKELINGEN SOCIAAL

Buurtacademie 

Circulus-Berkel beheert in en voor Doesburg het centrum Buurtacademie en Jongerencentrum 0313. De Buurtacademie biedt ruimte aan organisaties in het sociaal domein, faciliteert bewonersinitiatieven, bemiddelt en stimuleert vrijwilligerswerk en organiseert diverse, doelgroepgerichte taalactiviteiten voor het aanleren van de Nederlandse taal. In dit jaar van de coronapandemie hebben taalactiviteiten door een andere en kleinere setting doorgang kunnen vinden.

Corona Hulplijn

Op basis van bewonersinitiatief is er met het Rode Kruis en de gemeente de Corona Hulplijn opgezet. Inwoners konden de lijn benaderen bij een quarantaine vanwege een Coronabesmetting. De lijn werd benaderd voor hulp bij boodschappen of bijvoorbeeld uitlaten van de hond. Na coronatijd krijgt de lijn een vervolg als netwerk van Doesburgers voor het uitwisselen van hulp.

Jongerencentrum 0313

Het Jongerencentrum 0313 verzorgt outreachend jongerenwerk. Het leggen en onderhouden van contacten tussen jongeren, bewoners en instanties staat centraal. Het centrum is normaal een vertrouwde stek voor jongeren; zo’n 50 (sport)activiteiten konden in coronatijd doorgang vinden, waarmee we zo’n 1000 jongeren bereikten. Tijdens lockdowns wisten we met online-activiteiten in contact te blijven. Kwetsbare jongeren die juist in deze tijd extra aandacht nodig hadden kwamen ook door het werk op straat goed in beeld en ontvingen ondersteuning. Er zijn 13 jongeren via het jeugdteam gekoppeld aan de buurtsportcoach, met 6 jongeren zijn individuele trajecten afgesproken.

Verbindende rol

De lijnen in Doesburg tussen bewoners, hulpverlening, politie, gemeente en politiek zijn kort. De Buurtacademie en 0313 vervullen een verbindende en inmiddels vanzelfsprekende rol. Ook regionaal bestaan verbindingen zoals met middelbare scholen in de gemeente Rheden.