JAAROVERZICHT 2020

VEILIGHEID EN KWALITEIT

 

 

Onze inzet voor veiligheid

Het ondernemingsbeleid van Circulus-Berkel is er op gericht persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid van medewerkers en derden en ook materiële en milieuschade voor zover mogelijk worden voorkomen. We doen dat door gebruik te maken van de huidige stand van de techniek, veilige werkmethoden, kennisvergroting en gedragsbeïnvloeding. De doelstelling is een dalende trend van ongevallen met verzuim per jaar, met als ultiem doel een ongevalsvrije organisatie.

Overige speerpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn het verhogen van veiligheids- en milieubewustzijn, aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met de arbeid. Om het veiligheids- en milieubewustzijn in de onderneming te consolideren en waar nodig te verhogen heeft de onderneming zich verplicht tot het behalen van een VCA** – conformiteits-verklaring. Deze managementtool is ondersteunend in het gestructureerd gestalte geven aan veiligheidsbeleid, waaronder ook de zorg voor welzijn, gezondheid en milieu vallen.

Onze inzet voor kwaliteit

Circulus-Berkel streeft naar ten minste een 7 op het doorlopende klanttevredenheidsonderzoek bij haar opdrachtgevers, gericht op de uitvoering van haar dienstverlening. De eerder afgegeven certificatie voor de nieuwe ISO 9001:2015 norm is een extra hulpmiddel om de risicogebieden binnen de arbeid, ten opzichte van de doelstellingen, in beeld te houden en tijdig bij te sturen.

Op basis van het Strategisch Beleidsplan 2021-2024 wordt een programmaorganisatie ingericht, waar jaarlijks projecten worden gedaan die het verbeteren van de organisatie en het realiseren van de strategische speerpunten tot doel hebben. Jaarlijks wordt het programma vastgesteld door programmamanager in overleg met de directie. Daarnaast wordt een kaderbrief opgesteld door de directie. Deze kaderbrief geeft richting aan de jaarplannen die per afdeling worden opgesteld. In deze jaarplannen zijn kwaliteitsdoelstellingen opgenomen die samenhangen met de strategie. Twee maal per jaar wordt de voortgang gerapporteerd.

Download hier de directieverklaring