JAAROVERZICHT 2020

Het jaar in cijfers
Lochem

 

ONTWIKKELINGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN

Lochem Spreekt

Na de implementatie van het Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen is 2020 benut voor de evaluatie én voor een nieuw Afval en Grondstoffenplan 2021-2025. Daarover dachten ruim 1.000 inwoners mee via inwonerpanel 'Lochem Spreekt'.

Eind 2020 stemde de raad in met het plan dat in 2021 geïmplementeerd wordt. Daarbij werd besloten dat de vierwekelijkse inzamelfrequentie van restafval blijft bestaan. In het buitengebied, waar restafval na aanmelding wordt opgehaald, wordt voortaan ook eenmaal per vier weken ingezameld. Voor de gft-container wijzigt de frequentie in de winter van eenmaal per twee naar eenmaal per vier weken. De BEST-tas wordt stopgezet.

Ruimere openingstijden en oud papier 

De openingstijden van het Lochemse Recycleplein worden in 2021 als proef verruimd met opening op zaterdagmiddag en donderdagavond. De chemokar wordt vervangen door een innamepunt voor kca op het Recycleplein in Lochem.

De inzameling van oud papier door vrijwilligers werd vanwege coronamaatregelen in 2020 volledig overgenomen door Circulus-Berkel.

ONTWIKKELINGEN BUITENRUIMTE

Beeldgericht werken 

In Lochem werkt buitenruimte met integrale teams: groen- en grijsploegen werken binnen één gebiedsteam, ondersteund door collega’s met een afstand tot regulier werk. Dit zorgt voor kortere communicatielijnen en een kleinere afstand tot de burger. Vanaf 2020 worden de werkzaamheden zo veel mogelijk uitgevoerd op beeldkwaliteit in plaats van ‘frequentie’.

Slim melden op de kaart  

In april introduceerde Circulus-Berkel Melden op de Kaart. Meldingen openbare ruimte doen inwoners digitaal en worden zichtbaar op de digitale kaart. Door updates is de status van de melding voor iedereen te volgen. Het merendeel van de circa 5.000 omgevingsmeldingen per jaar wordt rechtstreeks door de Buitenruimte-teams afgehandeld. Overige meldingen worden doorgezet naar de juiste (publieke) dienstverlener. Om inwoners wegwijs te maken is geïnvesteerd in voorlichting waaronder animaties, infographics en video-instructies

Boomonderhoud en trajectenkap

Eind 2019 startten we met het onderhoud van zo’n 11.000 bomen in het buitengebied van Laren, waaronder snoei en risicokap. Daarna volgde de periodieke keuring van het bomenbestand binnen alle kernen. Veel aandacht ging uit naar communicatie over risicokap, overige maatregelen en herplant. Inwoners willen we ook actief betrekken bij de waarde die we hechten aan het behoud een groene omgeving en bomen. Daarom startten we een nieuwe ronde van de campagne Buitengewoon groen

Invasieve exoten en eikenprocessierups

Ook in 2020 startten we binnen én buiten de kernen tijdig en doelgericht met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Daarnaast werkten we samen met gemeente aan het verbeteren we de leefomgeving van de natuurlijke vijanden' van de plaagrups. Dat doen we door verschralen van bermen, inzaaien van bloemenmengsels en het planten van meer diverse bomen en hagen. Voor het ophangen van mezenkasten wordt samengewerkt met natuurorganisaties. Het wegzuigen van nesten gebeurde binnen de kernen, maar ook op ‘hotspots’ in het buitengebied.

Begraafplaatsen

Het aantal begrafenissen en as-verstrooiingen nam in 2020 toe tegen trend in. Het gebruik van familiegraven blijft stabiel, het aantal nieuwe graven neemt licht af. Vanwege de Covid kon de gebruikelijk verlichte rondgang Levende Namen op de Nieuwe Begraafplaats geen plaats vinden, net als de publieke herdenkingen in de maand mei. Burgemeester Van ’t Erve plaatste op de begraafplaatsen windlichten, waarbij we gedenkplaten aanbrachten ter gedachtenis aan nabestaanden en overledenen tijdens de covid-pandemie.

Grootschalige groenrenovatie

In het najaar maakten we met de gemeente een vliegende start met het grootschalige renovatieproject voor groen binnen alle kernen. Daarbij zetten we in op meer bloemrijke en botanische variatie, passend bij het karakter van de wijk en de waterhuishouding. Het traject neemt meerdere jaren in beslag. Daar waar het mogelijk is worden aanwonenden betrokken bij keuzes, aanplant en soms ook (mede)onderhoud. 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst

Een belangrijke mijlpaal voor Buitenruimte was het raadsbesluit de samenwerkingsovereenkomst in Lochem voor onbepaalde tijd te verlengen. Met waardering voor het vertrouwen werken we nu gezamenlijk aan een DVO die naar verwachting in 2022 de bestaande RO gaat vervangen.

Inwonersparticipatie

Circulus-Berkel heeft een overeenkomst met Stichting Welzijn Lochem (SWL) voor het uitvoeren van inwonersparticipatie. Beide partijen werken aan een duurzamere, schone en prettige leefomgeving voor én met inwoners. De inwoners van de gemeente Lochem worden betrokken, geactiveerd en ondersteund bij initiatieven die positief bijdragen aan de gedeelde leefomgeving. Onder de noemer Buurgroen onderhouden groepen buren gezamenlijk een groenstrook in de eigen buurt. In 2020 telden we 63 van deze groenovereenkomsten. Daarnaast zijn er 23 overeenkomsten met inwoners voor het onderhouden van Buurbankjes, monumenten, graven en overig groen.

Nieuwe aanplant samen met de buurt aan de Charlotte de Bourbonlaan.
Foto: Arjen Dieperink 

Lochem sociaal 

Eind 2020 waren er 12 medewerkers/cliënten aan de slag bij het Buurtonderhoud Bedrijf Lochem (BOB), onderdeel van Circulus-Berkel BuitenRuimte. Daarvan zijn 9 cliënten via ‘t Baken geplaatst, drie medewerkers waren vrijwilligers of oud-cliënten. Binnen het BOB doen mensen met een afstand tot regulier werk (hernieuwde) werkervaring op. Centraal staan werkervaring, het ontwikkelen van een werkritme, dagelijkse omgang met collega’s en – bij nieuwkomers of anderstaligen – ontwikkelen van taalvaardigheid. In coronatijd konden de trajecten geen of nauwelijks doorgang vinden. Het werk is zoveel mogelijk uitgevoerd door vaste medewerkers.
 

Binnen de reguliere dienstverlening van Buitenruimte waren in 2020 in Lochem 24 medewerkers werkzaam met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.