JAAROVERZICHT 2020

BUITENRUIMTE

Resultaten en ontwikkelingen BuitenRuimte

Bij het beheren en onderhouden van de openbare ruimte verschuift de verwachting een ‘schone, hele en veilige’ buurt steeds meer naar het realiseren van een waardevolle leefomgeving met bewonersbetrokkenheid. Droogte, hittestress, extreme wateroverlast en biodiversiteit stellen gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Ook in 2020 leverden we een bijdrage aan die uitdaging.  

Structuurwijziging

De unit BuitenRuimte onderging in 2019 een structuurwijziging die past bij de vraag van onze gemeenten. Voor deze unit is in 2020 een nieuwe unitleider aangesteld.

Er is afgelopen jaar in Lochem veel ervaring opgedaan met integrale teams: groen- en grijsploegen werken binnen één gebiedsteam, de zogenoemde kern- of wijkgerichte aanpak. Dit zorgt voor kortere communicatielijnen en een kleinere afstand tot de burger. De teams worden ondersteund door medewerkers met een afstand tot regulier werk. De werkwijze past bij de verschuiving naar werken op beeldkwaliteit en anticipeert op het kerngericht werken.

Digitaal melden

In april werd het ‘melden op de kaart’ geïntroduceerd. Inwoners van Lochem maken eenvoudig een digitale melding openbare ruimte en volgen de voortgang en afhandeling op de digitale kaart. Het proces wordt door het bedrijfsbureau bewaakt, de feedback en afhandeling is gebiedsgewijs georganiseerd. Er is veel geïnvesteerd in training, technische ondersteuning en in voorlichting aan inwoners.

Invasieve exoten

We anticiperen jaarlijks op de toenemende overlast van de invasieve exoten en ‘plaagsoorten’ zoals de Japanse Duizendknoop en de eikenprocessierups. Ook dit jaar is de eikenprocessierups tijdig en doelgericht bestreden. De preventieve bestrijding en het wegzuigen van nesten verliepen efficiënt dankzij de monitoring en pilots van afgelopen jaren. Daarnaast werken we sinds 2020 aan het verbeteren van de leefomgeving van 'natuurlijke vijanden'. Samen met natuurorganisaties hangen we mezenkasten op, we verschralen bermen, zaaien bloemenmengsels in en zorgen voor een meer diverse aanplant in bomen, hagen en bosplantsoen.

Schapenbegrazing

In het kader van natuurlijk beheer zetten wij schapenbegrazing in ter vervanging van maaiwerk. De grazers houden grassen, kruiden en andere planten kort en zorgen voor meer botanische variatie. Ook in 2021 gaan de schapen in verschillende gemeenten, waaronder Doesburg, weer aan de slag. De aanpak kan rekenen op positieve waardering van inwoners. 

Renovatie groen

In het najaar is in Lochem gestart met een grootschalig renovatieproject voor groenvakken. Daarbij zetten we in op meer bloemrijke en botanische variatie, passend bij het karakter van de wijk en de waterhuishouding. Het traject neemt meerdere jaren in beslag. Daar waar het mogelijk is, zijn aanwonenden betrokken bij keuze en aanplant. Elders werd gestart met een snoeiplan voor het openbaar groen in alle wijken. Het groen wordt door een groenteam vanuit de sociale werkvoorziening gesnoeid en opgefrist.

Onkruidbeheersing

Voor het beheersen van onkruid is in Deventer afgelopen jaar samengewerkt met reiniging en Het Groenbedrijf, waarbij snel resultaat werd geboekt door het combineren van onkruidverwijdering, snoeien van heggen en reiniging op pleintjes en parkeerplaatsen.

In de gemeente Apeldoorn werd onkruidbeheersing in het verleden uitbesteed. In 2020 hebben we samen met de gemeente een plan van aanpak opgesteld waarbij Circulus-Berkel het afgesproken beeldresultaat ook heeft behaald.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst

Een belangrijke mijlpaal voor Circulus-Berkel is het raadsbesluit de samenwerkingsovereenkomst in Lochem voor onbepaalde tijd te verlengen. Met waardering voor het vertrouwen werken we nu gezamenlijk aan een samenwerkingsovereenkomst die naar verwachting in 2022 de bestaande overeenkomst gaat vervangen.